OBJECTIUS

El nostre objectiu general és conèixer les necessitats reals de formació dels col·lectius participants. Tenint en compte un entorn laboral cada vegada més competitiu, les constants innovacions tecnològiques, els freqüents canvis en els processos d’aprenentatge i les aportacions de les necessitats de les empreses, dissenyem una oferta formativa dirigida cap a una millora de les competències i qualificacions professionals dels participants, i per tant, a una major activitat i competitivitat en les empreses.

 

 

Com a objectius concrets, els continguts dels plans formatius han d’estar dirigits a cada col·lectiu específic, tenint en compte la seva situació laboral:

punt Proporcionar als treballadors i treballadores en actiu una formació contínua com a instrument essencial per un reciclatge permanent de coneixements, que permeti la adaptabilitat constant a les noves demandes del mercat de treball.

punt Proporcionar als col·lectius desocupats les eines formatives apropiades per aconseguir un aprenentatge adequat, que permeti una ràpida incorporació a un lloc de treball en condicions òptimes i competitives. 

punt Proporcionar als grups de nova incorporació al mon laboral una formació preparatòria, amb les eines per al seu desenvolupament inicial de coneixements, capacitats i comportaments per a la seva adaptabilitat al primer lloc de treball.