OPOSICIONS

Les Oposicions estan destinades a la formació de empleats públics per l’accés a les Administracions Generals de l’Estat. La constant revisió de la normativa repercuteix en uns continguts adequats a les necessitats del servei públic, per oferir un serveis de qualitat amb l’objectiu de aconseguir una millora contínua de les Administracions Públiques locals i estatals. Aquestes necessitats majoritàriament es determinen amb regularitat (anualment o cada dos anys com a màxim), altres tenen un caràcter més esporàdic o circumstancial i es publiquen als Bolletins Oficials corresponents a través de convocatòries públiques oficials.

Depenent del tipus de prova, la formació pot ser tancada o s’imparteix de forma rotativa fins la sortida de la convocatòria pública, on s’obrirà el termini per a presentar les instàncies i on s’indiquen els dies del que es disposa per a participar en el procés de selecció.

Els exàmens es realitzaran el dia, hora i lloc on ho determini l’òrgan convocant.

Requisits per participar
Es imprescindible que els participants compleixin els requisits generals de participació establerts legalment tant pels de nova incorporació com els de promoció interna de diferents cossos i categories de l’Administració de l’Estat.

http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/empleo_publico/quien.html

Modalitats de Formació
Les modalitats poden ser presencial, online, a distància, mixta o teleformació.