FORMACIÓ BONIFICADA

Totes les empreses que els seus treballadors cotitzen a la Seguretat Social, disposen d'un crèdit anual per finançar la formació dels seus treballadors. (REIAL DECRET 395/2077, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació).

Cada empresa pot establir el seu Pla de Formació intern sense casi cost addicional.

De quin crèdit disposa una empresa?
El Crèdit anual disponible, en funció de la quantia ingressada per formació de l'any anterior és el següent:

D'1 a 5 treballadors 420€ Cofinançament Privat:
De 6 a 9 treballadors 100€ D'1 a 9 treballadors 0€
De 10 a 49 treballadors 75€ De 10 a 49 treballadors 10€
De 50 a 249 treballadors 60€ De 50 a 249 treballadors 20€
De 250 o més treballadors 50€ De 250 o més treballadors 40€

 

Per a les empreses que no puguin bonificar la totalitat (a partir de 10 treballadors) poden aportar aquest cofinançament privat sobre la base del cost d'hora dels seus treballadors.

 

Modalitats de Formació
Presencial, Online, Distància, Mixta i Teleformació

Procediment per bonificar la formació

  • Informació a la Representació Legal dels Treballadors
  • Comunicació d'inici de la formació/li>
  • Realització de la formació
  • Comunicació de la finalització de la formació

Requisits de les empreses beneficiàries

  • Trobar-se al corrent en les seves obligacions davant l'Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • Facilitar a l'entitat organitzadora, la documentació i dades necessàries per realitzar correctament les gestions necessàries davant la FTFE.

Com aplicar-se la bonificació?
L'empresa podrà practicar la bonificació a partir del mes en què finalitzi el curs.
Les empreses que tramitin a través del Sistema RED la relació nominal dels treballadors, haurà d’aplicar l'import de la bonificació en la casella 601 del TC1.
Les empreses amb menys de 10 treballadors que no presentin TC2, aplicaran la bonificació en un document TC1 complementari.

 

A FORMAR-TE, et podem oferir:

Catàleg de cursos i/o personalització del pla de formació de la teva empresa

Assessorament sobre la preparació de la formació i la documentació necessària per a la justificació de la bonificació

Gestió de la formació: inscripcions d'alumnes, seguiment de l'aprenentatge, avaluació i certificació final

Gestió de tots els tràmits necessaris davant la FTFE (“Fundación Tripartida para la Formación y el Empleo”)

Estudi de la rendibilitat i optimització en la gestió del seu crèdit formatiu