FORMACIÓ SUBVENCIONADA

El subsistema de formació per a l’ocupació es finança principalment amb els recursos procedents de la recaptació de la quota de formació professional, que tant les empreses com els treballadors i treballadores en actiu aporten a la Seguretat Social. Aquesta quota representa el 0,7% sobre la base de cotització per contingències comuns de la nòmina, del que el 0,6% ho aporta l'empresa i el 0,1% restant el/la treballador/a. La gestió i l’atorgament d’aquests fons ho realitza el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, a nivell autonòmic, i la “Fundación Tripartita para la formación en el Empleo”, a nivell estatal. La resta de recursos per ampliar aquest finançament, procedeix del “Servicio Público de Empleo Estatal”.

Aquesta formació va dirigida prioritàriament a treballadors i treballadores en actiu en empreses dels sectors indicats a la convocatòria, encara que poden participar un percentatge de col·lectius desocupats, depenent de la subvenció anual.

Modalitats de Formació
Les modalitats poden ser presencial, online, a distància, mixta o teleformació.

Requisits per participar
Es imprescindible que en el moment de la inscripció al curs, el participant estigui donat d’alta en qualsevol dels règims que cotitzen a la Seguretat Social o inscrit com a desocupat en el Servei Català d’Ocupació.

Documentació a aportar

-Annex 1 - totalment complimentat per l’alumne i signat amb un color que no sigui negre

-Fotocòpia de NIF/NIE vigent

-Fotocòpia de la nòmina del mes d’inici del curs, en el cas d’alumnes que estiguin en actiu

-Rebut d’Autònoms del mes d’inici del curs, en el cas d’alumnes autònoms

-DARDO actualitzat, en el cas d’alumnes desocupats

-Vida laboral actualitzada